Ze mogen wel weten dat ik ziek ben, maar niet zien. Wanneer u heel ziek bent maakt het verlies van uw haar dan nog iets uit? Ja, héél véél, zeggen de vrijwilligers van de Stichting Puik voor Elkaar!

Privacy Statement

De Stichting Puik voor Elkaar vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar relaties en de bezoekers van de website essentieel. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de Stichting Puik voor Elkaar.

Verwerken van persoonsgegevens

De Stichting Puik voor Elkaar behandelt, verwerkt en beveiligt uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Transparantie staat voorop. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen, mits dit wettelijk is toegestaan.

De Stichting Puik voor Elkaar verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijke en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
 • het aangaan en uitvoeren van (leden-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
 • het voeren van de leden- en donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van nieuwsbrieven en magazines, uitnodigingen, promotie en marketingdoeleinden;
 • het bevragen van leden en het doen van onderzoek;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wij verwerken de persoonsgegevens via onder andere onze adviseurs, administratie en onze website. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang voor ons. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerken wij uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt de Stichting Puik voor Elkaar?

Stichting Puik voor Elkaar verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
 • bankrekeningnummer (IBAN)
 • telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • geboortedatum; voor controle leeftijd
 • geboorteplaats: vereist bij schenlingovereenkomst (eis belastingdienst)
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de deelnemers opgeslagen).
 • burgerservicenummer: bij schenkers: ter controle (eis belastingdienst), wordt niet opgeslagen.

De Stichting Puik voor Elkaar verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt De Stichting Puik voor Elkaar ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Cookies


Puik voor Elkaar registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kan Puik voor Elkaar de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op Puik voor Elkaar

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden gemaild naar de specifieke afdeling die de gegevens moet verwerken en worden gebruikt voor de nieuwsbrieven.

Delen met anderen

Puik voor Elkaar verkoopt uw gegevens niet aan derden. Puik voor Elkaar zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien wij haarwerkers in moeten schakelen dan ontvangen zij uw gegevens welke nodig zijn om tot ontwikkeling te komen. Deze gegevens kunnen zijn o.a. uw titulatuur, voor- en achternaam, geslacht, etc.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Puik voor Elkaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief (Puike Post Online en Nieuwsflits)

De Stichting Puik voor Elkaar biedt een nieuwsbrief waarmee onze gevers, aanvragers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws van en over onze organisatie, evenementen en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt de Stichting Puik voor Elkaar voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

De Stichting Puik voor Elkaar gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De Stichting Puik voor Elkaar deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit privacy statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de Stichting Puik voor Elkaar kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De Stichting Puik voor Elkaar maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten'.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens.

Sociale knoppen

Op onze site zijn knoppen opgenomen om artikelen, fondsen op naam of projecten te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter of per e-mail. Deze knoppen bevatten stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat deze partijen met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kan u de privacyverklaringen van Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content

In de webartikelen op de site kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gebruikt en op onze site zichtbaar wordt gemaakt. Denk hierbij aan YouTube of Vimeo video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat deze partijen met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacybeleid van de desbetreffende partij. Wij hebben hier geen controle op.

Links naar andere sites

Op de website van de Stichting Puik voor Elkaar zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. De Stichting Puik voor Elkaar draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Bewaartermijnen

De Stichting Puik voor Elkaar bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en Avg. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de Stichting Puik voor Elkaar. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen. Dit is slechts mogelijk voor zover de Stichting Puik voor Elkaar nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen.

Houdt u er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig is bij het aangaan van een schenkingsovereenkomst om uw identiteit te controleren.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Vragen


Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op via secretariaat@puikvoorelkaar.nl t.a.v. Privacy Officer.

U kunt ook een brief sturen naar onderstaand adres:

Stichting Puik voor Elkaar
t.a.v. Privacy Officer
Bijdorp-Oost 5
2992LA Barendrecht